Bondestenalder - Jættestuen ved Lodbjerg Fyr (Thy69)

Opgaven

Eleverne skal genskabe omkredsen af jættestuen ved at placere sig der, hvor jættestuens randsten engang har været.

Tæt på P-pladsen ved Lodbjerg Fyr ligger resterne af en jættestue, som er en grav fra bondestenalderen. Den blev undersøgt i 2012 og 2014 og derfor ved vi, hvordan den engang har set ud, selvom der i dag ikke er meget andet tilbage end to store sten. På trods af sandflugt og flere tusind års tidsforskel, så kan vi altså stadig finde spor af de mennesker, der beboede området i oldtiden. Ved at se en film om undersøgelserne og ved at se lokaliteten i virkeligheden får vi viden om gravskik og andre sider af livet i bondestenalderen.

Aktiviteten kan med fordel kombineres med På sporet af oldtiden ved Lodbjerg Fyr del 2, Bronzealderen: Gravhøje i klitterne nord for Lodbjerg Fyr.

Sådan gør du

Hjemme på skolen

Forbered eleverne hjemmefra på det, de skal lave i nationalparken.

Se filmen på 4½ minut om jættestuen på https://youtu.be/tngVXN_SOEA eller download den gratis Nationalpark Thy app og se filmen (Gå ind under Steder og søg på Storstensgraven ved Lodbjerg Fyr).

Det anbefales også at læse faktaark a280 på to sider om jættestuen sammen med eleverne.

Tal med eleverne om:

 • Hvad er en jættestue.
 • Hvad en jættestue blev brugt til.
 • Hvordan landskabet så ud dengang jættestuen blev opført.

Ude i nationalparken

Start ved jættestuen ved P-pladsen. I kan genopfriske jeres hukommelse om stedet ved at læse teksten på stenen, der står ved jættestuen.
Del eleverne ind i 4 hold. Hold Nord, Syd, Øst og Vest. Hvert hold har ansvaret for 1/4 jættestue.
Hvert hold får en lamineret arbejdsarket ”a281 Udgravningsplan” fra undersøgelserne i 2012 samt målebånd. På planen er de store sten, der dannede jættestuens omkreds og indgang tegnet ind. På baggrund af planen, som har en målestok, skal eleverne regne sig frem til, hvor jættestuens sten har stået.
Hvert hold placerer sine medlemmer, så der står en elev på stedet for hver sten på planen. Når alle er på plads, danner de elever, der står i gangen ind til gravkammeret en tunnel med armene som læreren kravler igennem for at komme ind i midten af højen og blive “gravlagt”. Nu kan eleverne se, hvor stor jættestuen har været og de får et indtryk af dens firkantede form.
Til slut vågner læreren til live igen og går ud for at tage et billede af opstillingen, som I kan bruge, hvis I vil arbejde videre med besøget når I kommer hjem.
 

Hjemme på skolen

Forslag til afrunding:

 • Opsamlingen laves som en fremlæggelse, hvor hvert hold fortæller om oplevelsen.
 • På baggrund af filmen og informationerne i faktaarket samt elevernes oplevelse af området skal eleverne beskrive, hvad jættestuen kan fortælle om området i bondestenalderen i forhold til f.eks. landskabets udvikling og samfundsforhold.
 • Eleverne skal ydermere beskrive gravskik i bondestenalderen.

Ekstraopgave:

 • Perspektiver oplevelsen ved at gå en tur på en kirkegård i nærheden og diskuter forskelle og ligheder mellem bondestenalderens gravskik og vores egen tids ritualer om døden og begravelser.

Oplæg til yderligere diskussion:

 • Diskuter de forskellige kilder til viden om fortiden så som arkæologiske undersøgelser og billedmaterialet fra bl.a. helleristninger. Hvad betyder det for vores forståelse af fortiden, når der ikke er skriftlige kilder?

Årstid

Hele året, men vanskelig hvis området er dækket af sne.

Tidsforbrug

En time i felten eksklusiv transport til Lodbjerg. Forberedelse og afrunding kan justeres efter behov. Filmen om jættestuen på Nationalpark Thy appen varer 5 minutter. Hvis I vil læse faktaarket tager det lidt længere tid. Jo mere I forbereder jer, jo mere får eleverne ud af turen.

Forberedelse

Forberedelse:

 • Se filmen om jættestuen på Nationalpark Thy appen og læs gerne faktaarket om jættestuen.
 • Print og laminer 4 eksemplarer af plan over jættestuen.

Medbring materialer:

 • Laminerede planer over jættestuen.
 • Målebånd.

Kan suppleres med opgaver

Bronzealder - Gravhøje nord for Lodbjerg Fyr (Thy70)

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde
 • Ude

Opgavetype

 • Livet i Thy før

Mål 1.-10. klasse

Læringsmål - Eleven kan:

 • Samarbejde i grupper
 • Genkende jættestuen i landskabet og har viden om højens tilblivelse
 • Eleven har kendskab til gravskik i bondestenalder
 • Eleven har kendskab til jættestuens kildeværdi i forhold til bondestenalderens gravskik og samfund
 • Formidle sin erhvervede viden om gravskik i bondestenalder

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Historie
 • Matematik
 • Understøttende undervisning

Besøgssteder

 • Lodbjerg Fyr